Ghi Danh

Làm sao để tham gia sinh hoạt tại trung tâm

  1. Quý vị đủ điều kiện được chăm sóc y tế (Medicaid) từ chính phủ.
  2. Quý vị trên 75 tuổi đã và đang được chính phủ hỗ trợ medicaid.
  3. Thu nhập hàng tháng của quý vị dưới mức tiêu chuẩn ($733/tháng/người)