Công Giáo

Lịch Hoạt Động Công Giáo Tại Trung Tâm Tuổi Vàng

11:00 Thứ Hai : Lần Chuỗi Mân Côi Và Chia Sẻ Lời Chúa.

11:00 Thứ Ba : Nhóm Tông Đồ Chúa Ba Ngôi

11:00 Thứ Tư: Nhóm Đọc Kinh Nhà Thờ Fatima

11:00 Thứ Năm: Lần Chuỗi Mân Côi Và Chia Sẻ Lời Chúa

11: 00 Thứ Sáu :  Nhóm Tông Đồ Chúa Ba Ngôi.